وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه؟ 

زود دستمو بالا بردم و گفتم یک بخش

 اما از وقتی تو رو شناخـتم فهمیدم عشق سه بخشه: 

عطـش دیدن تو... 

شـوق با تو بودن... 

و انــدوه بی تو بودن...


دسته ها : عاشقانه
جمعه هشتم 9 1387
X