(منتخبی از سخنان مسعود صفائی)

 

۱ـ کار ما خوب کردن انسانها نیست کار ما خوب دیدن انسانهاست.

ـ  الهی ! از تو سپاسگزاریم که به ما آموختی تا بدیگران چیزی گرانبهاتر از مال و ثروت ببخشیم و آن سخاوت در کلام محبت آمیز است پس ما را آنقدر توانگر کن تا بتوانیم در هنگام رسیدن به دیگران در بخشیدن کلام محبت آمیز سخاوتمند باشیم.

ـ  بزرگترین هدیه لبخند است چرا که می توان آنرا به همه کس تقدیم کرد.

ـ تو همانی که می اندیشی پس اندکی به خود لطف کن و بزرگ بیاندیش.

ـ  اگر کسی از ما به بدی یاد کرد ما از او به نیکی یاد کنیم.

ـ  بزرگی در بیشتر دستور دادن به دیگران نیست بزرگی در بیشتر خدمت کردن به دیگران است.

ـ برای رسیدن به شهر موفقیت حتما باید از پل شکست گذشت.

ـ  مانیامده ایم که بگوئیم ما خوب هستیم ما آمده ایم که بگوئیم دیگران خوب هستند.

ـ یک رهبر بزرگ بیشتر ازآنکه کاری کند تا دیگران به توانائیهای وی ایمان آورند بیشتر کاری می کند تا دیگران به توانائیهای خویش ایمان آورند.

ـ  اگر کسی ما را به شاگردی قبول کرد ما او را به استادی قبول خواهیم کرد.

ـ  پنج ویتامین ضروری برای کودکان:۱)ویتامین محبت۲)ویتامین توجه۳)ویتامین تحسین۴)ویتامین قدردانی۵)ویتامین احترام.

ـ  همیشه همسرت را به یک شاخه گل.در کنارش نشستن و نیکوترین سخنان میهمان کن.

ـ  مشکلات را مانند بدی ها رها کن و به راه حل ها بیاندیش.

ـ  افکار بزرگ خیلی زود باعث بزرگی صاحبش می شود.

-  گذشته را خواب کنید آینده را بیدار کنید و حال را پیدا کنید.

-  اگر کسی ما را درک نکرد ما دیگران را درک کنیم.

ـ  خود را دوست بداریم همانگونه که خداوند ما را دوست دارد.

ـ  کار ما درست کردن انسانها نیست کار ما درست دیدن انسانهاست.

-  الهی! به ماآنقدر بزرگی عنایت فرما تا بتوانیم حتی در زمانیکه کاملا حق با ماست و دیگران اشتباه می کنند به آنان اجازه دهیم تا آبرویشان را حفظ کنند.

ـ شکست ضروری ترین وسیله برای پیروزیست.

ـ  اگر کسی از ما به کوچکی یاد کرد ما از او به بزرگی یاد کنیم.

ـ  بزرگی در پیدا کردن بدی ها در رقیب نیست بزرگی در پیدا کردن خوبی ها در رقیب است.

ـ  بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی خدمت می کنند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها خدمت می کند.

ـ ریاست در دستور دادن به زیر دستان نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان است.

ـ  اگر کسی ما را به دوستی قبول کرد ما او را به خویشاوندی قبول خواهیم کرد.

ـ  از قلعه وجودت بوسیله قویترین سربازت یعنی تفکر مثبت محافظت کن.

ـ انسان بدون هدف به مانند ماشین بدون فرمان می ماند.

ـ  راز ثروت بیشتر در خدمت بیشتربه دیگران نهفته است.

ـ راز خوشبختی بیشتر در بیشتر خوشبخت کردن دیگران پنهان است.

ـ  اگر کسی ما را غمگین کرد ما او را شاد کنیم.

ـ  دنیای بیرونی انسان تجلی افکار درونی اوست.

ـ  کار ما بهتر کردن انسانها نیست کار ما بهتر دیدن انسانهاست.

ـ  الهی! ما را از نادانی تکبر دور کن تا بتوانیم به افکار.رفتار.احساسات و سخنان دیگران ارزش و احترام بگذاریم.

ـ  یاد بگیریم که یاد بگیریم.

ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست که به وی احترام می گذارند بلکه به تعداد کسانی است که وی به آنها احترام می گذارد.

ـ خود را آنقدر بزرگ کن تا خطای دیگران در مقابل تو کوچک شود.

ـ  هدف به زندگی معنا می بخشد.

-  شکست دروازه پیروزیست.

ـ  اگر کسی در مازشتی دید ما در او زیبایی ببینیم.

ـ  خود را باور داریم همانگونه که خداوند ما را باور دارد.

ـ  ریاست در نشان دادن توانا ئی های خود به زیردستان نیست ریاست در نشان دادن توانا ئی های زیر دستان به خود است.

ـ  بزرگی در دیدن زشتی ها در دیگران نیست بزرگی در دیدن زیبایی ها در دیگران است.

ـ   محبت سرچشمه  همه برکات است.

ـ  تفکر مثبت همچون بالنیست که مسافرش را به اوج می برد.

ـ  زنگ موفقیت را با تفکر مثبت به صدا در آور.

ـ  هرگز با رد کمک به دیگران بازوان  محبت خویش را ضعیف مکن.

ـ  الهی! به ما دانایی درک دیگران عنایت فرما تا بتوانیم آنان را بی هیچ قید و شرطی دوست بداریم و همانگونه که تو آفریدی به قلب خود راه دهیم.

ـ افکار بزرگ چون نهالیست که صاحبش را روز بروز بزرگ و بزرگتر می کند.


پنج شنبه بیست و نهم 12 1387
X