خوشبخت ترین فرد کسی است که آنچه را که در درونش نهفته است ،آشکار نموده و از آن بهره می گیرد. بهترین  افراد نه تنها خوشبخت ترین  افرادند بلکه خوشبخت ترین افراد معمولا   موفق ترین افراد در هنر زندگی کردن نیز هستند . خدا بهترین چیز وجود شماست . محبت خدا، نور خدا. حقیقت و زیبایی را بیشتر آشکار کنید. در این صورت شما به صورت خوشبخت ترین افراد جهان در خواهید آمد . یکی از فلاسفه یونان گفته است : ((فقط یک راه برای نیل به آرامش فکر و خوشبختی وجود دارد و آن هم از یاد نبردن  خدا در زندگی است.    از همان صبح که از خواب بر می خیزید و همچنین در طول روز و تا هنگامی که به خواب می روید  '' او'' (خدا)را از یاد نبرید )) شما می توانید بر شکست ها غلبه کرده، پیروز شوید و آرزوهایتان را توسط قدرت فوق العاده ضمیر باطنتان بر آورده سازید . این است معنی (هر کس به خدا اعتماد کند خوشبخت می شود ). شما باید خوشبختی را انتخاب کنید . خوشبخت بودن یک نوع عادت است .  وقتی که هنگام صبح چشمانتان را باز می کنید به خود بگویید که امروز من خوشبختی، کامیابی و دست زدن به عمل درست را انتخاب می کنم . برای نعماتی که نصیبتان شده هر روز چند بار به شکرگزاری بپردازید. شما باید صمیمانه آرزو کنید که خوشبخت شوید . با تفکر دائم در باره ترس ، نگرانی ، خشم ، نفرت و شکست ، شما افسرده    و بدبخت می شوید . شما نمی توانید حتی با تمام پول موجود در دنیا خوشبختی را بخرید .   قلم خوشبختی در افکار و احساس شما نهفته است . خوشبختی حاصل یک ذهن و خاطر آرام است . بگذارید افکار شما در آرامش، تعادل ،امنیت خاطر و هدایت الهی لنگر اندازد .در این صورت ذهن شما تولید خوشبختی خواهد کرد. مانعی سر راه خوشبختی شما وجود ندارد. اشیای خاصی موجبات بدختی شما را فراهم نمی کنند. موانع فقط معلول فکر و ذهنند .    خوشبخت ترین فرد کسی  است که آنچه را که در وجودش برترین و بهترین است، آشکار می کند، زیرا قلمرو خدا در درون نهفته است.

 نویسنده : ژوزف مورفی 


دوشنبه چهارم 9 1387
X